اسم عربی پسرانهاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم عربی پسرانه

موحد

موحد : (عربي) آن كه به يگانگي خداوند ايمان دارد، يكتا پرست.

مُنيب

مُنيب : (عربي) (درقديم) بازگشت كننده به سوي حق.

مُنعم

مُنعم : (عربي) 1- (در قديم) داراي مال و نعمت بسيار، ثروتمند، توانگر؛ 2- آن كه به ديگران احسان مي…

منصور

منصور : (عربي) 1- (در قديم ) ياري داده شده، پيروز شده، پيروز و موفق؛ 2- (درحالت قيدي) به صورت…

مُنتَظِر

مُنتَظِر : (عربي) 1- آن كه در حال صبر كردن براي آمدن كسي يا انجام يافتن كاري يا روي دادنِ…

مُكَرم

مُكَرم : (عربي) 1- گرامي و عزيز كرده، عزيز و محترم؛ 2- (در حالت قيدي) (در قديم) با عزت و…

مقصود

مقصود : (عربي) آنچه كسي قصد انجام آن را دارد، منظور، مقصد.

مِقداد

مِقداد : (عربي) 1- بسيار قطع كننده‌ي چيز؛ 2- (اَعلام) نام يكي از اصحاب بزرگ پیامبر اسلام(ص) كه مردي فاضل…

1 2 3 4 5 29