مجله آلامتو

اسم دخترانه م

لیست نام های دخترانه با حرف ماسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه م

مَهنوش

مَهنوش :    (= ماه نوش)، ( ماه نوش.

مهنور

مهنور :    (مه = ماه + نور) 1- نورِ ماه ؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

مَهنام

مَهنام :    (مَه = ماه + نام (در قديم) (به مجاز) = نشان، اثر، صورت، ظاهر)، 1- نشان و…

مُهنا

مُهنا :    (عربي) 1- در خور، شايسته؛ 2- (در قديم) گوارا و خوش؛ 3- دور از رنج.

مَه‌لقا

مَه‌لقا :    1- ماه رو، ماه روي، ماه لقا؛ 2- كنايه از زيبارو(ي) است.

مَهلا

مَهلا :    (عربي) (اسم صوت) آهسته! بي شتاب!.

مَهگل

مَهگل :    (مَه = ماه + گل)، 1- گلِ ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

مَهکامه

مَهكامه :    (مَهكام + ه (پسوندنسبت))، 1- منسوب به مهكام؛ 2- (به مجاز) آرزوي زيباي روي.

1 2 3 4 5 6 28

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا