مجله آلامتو

اسم دخترانه ف

لیست نام های دخترانه با حرف فاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ف

فَضیلت

فَضيلت :    (عربي) 1- برتري در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2-ارزش و اهميت؛ 3- (در قديم) (در علم…

فِضه

فِضه :    (عربي) 1- (در قديم) به معناي نقره و سيم؛ 2- (اَعلام) نام خادم حضرت فاطمه(س).

فصیحه

فصيحه :    (عربي) (مؤنث فصيح)، ، فصیح 1- ، 2- ،3-.

فریوش

فريوش :    (= فريوار)،   فريوار.

فرینوش

فرينوش :    (فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + نوش = جاويد) ويژگي آن…

فریناز

فريناز :   [فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + ناز= کرشمه و غمزه (به…

فَرینا

فَرينا :    1- مهرورز، مهربان؛ 2- دلبر، ستايش؛ 3- بخشش.

فَری‌مهر

فَري‌مهر :    (فري= خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + مهر = خورشيد)، 1- خورشيد با…

1 2 3 4 11

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا