مجله آلامتو

اسم پسرانه ک

لیست نام های پسرانه با حرف کاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ک

کیکاووس

كِيكاووس :    1- به معني«داراي منبع فراوان»؛ 2- (اَعلام) 1) (= کاووس) (در شاهنامه) دومين پادشاه كيانی؛ که 160…

کِیقباد

كِيقباد:  1- به معني «كي محبوب و سرور گرامي»؛ 2- (اَعلام) 1) (= قباد) (در شاهنامه) شاه داستانی ایران، نخستین…

کِیسان

كِيسان :    (كي+ سان (پسوند شباهت))، 1- همانند كي، مثل كي؛ 2- (به مجاز) از بزرگان، پادشاهان و سروران.

کیخسرو

معنی كِیخسرو: 1- (به مجاز) (در قدیم) پادشاه بزرگ و والامقام؛ 2- (در پهلوی) «كی ‌نیك ‌نام»؛ 3- (اَعلام) 1)…

کیاوش

كياوش :    (كيا + وش (پسوند شباهت))، ويژگي آن كه مثل پادشاهان، سروران و بزرگان است.

کیانوش

كيانوش:   1- بزرگ جاويدان. [از واژه‌ي اوستايي «كوئي» = بزرگ، گرامي+ اَنوش = بي‌مرگ]؛ 2- (اَعلام) نام برادر فريدون.

کیان‌مهر

كيان‌مهر :    (كيان+ مهر = محبت، دوستي و خورشيد)، 1- محبت و دوستي شاهانه و بزرگوارانه، خورشيد پادشاهان و…

کیان

كيان:    1- (به مجاز) سروران و بزرگان؛ 2- (اَعلام) 1) كي‌ها، هركدام از پادشاهان داستاني ايران از كيقباد تا…

1 2 3 4 7

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا