مجله آلامتو

اسم پسرانه ف

لیست نام های پسرانه با حرف فاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ف

فرهنگ

فرهنگ :    1- پديده‌ي كلي پيچيده‌اي از آداب، رسوم، انديشه، هنر، و شيوه‌ي زندگي كه در طي تجربه‌ي تاريخي…

فَرهمند

فَرهمند:    1- داراي شكوه و وقار؛ 2- (به مجاز) خردمند و دانا، داراي فر، نوراني و با شكوه.

فَرِهان

فَرِهان:    (فره + ان (پسوند نسبت))، منسوب به فره، با شكوه و بزرگ.

فَرهام

فَرهام :    (اوستایی) نيك انديش. [از واژه‌ي (اوستايي) «فرايوهومت»].

فرهاد

معانی اسم فرهاد: 1. در بعضي منابع فرهاد را «ياري» معني كرده‌اند؛ 2. (اَعلام) 1) (در شاهنامه) پهلوان ایرانی دوران…

فروهر

فروهر:    1- نگهداري كردن؛ 2- پناه بخشيدن؛ 3- (در اديان) در دين زرتشت، صورت غير مادي هر يك از…

فُرود

فُرود:    1- (به مجاز) فرا رسيدن؛ 2- (در قديم) پايين، نشيب، سرازيري، قرار گرفته در مرتبه‌ي پايين از جهت…

فروتن

فروتن:    آن كه خود را از ديگران برتر نداند، آن كه خودپسند نيست، متواضع.

1 2 3 4 5 8

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا