مجله آلامتو

اسم پسرانه ع

لیست نام های پسرانه با حرف عاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ع

علی‌مرتضی

علي‌مرتضي :   (عربي) از نام‌هاي مركب، ( علي و مرتضي.

علی‌محمّد

علي‌محمّد :   (عربي) از نام‌هاي مركب، ( علي و محمّد.

عَلیم

عَليم :    (عربي) 1- دانا، آگاه، آن‌ كه عملش محيط بر جميع اشياء باشد؛ 2- يكي از نام‌هاي باري…

علی‌صالح

علي‌صالح : (عربي) از نام‌هاي مركب، ( علي و صالح.

علی‌سینا

علي‌سينا :   (عربي ـ فارسي) از نام‌هاي مركب، ي علي و سينا.

علیسا

علیسا : (عربي ـ فارسی)  (علی + سا (پسوند شباهت))، مانند علی، علی وار.

علی‌حسن

علي‌حسن :    (عربي) از نام‌هاي مركب، ( علي و حسن.

علی‌رضا

علي‌رضا(علیرضا) :    (عربي) از نام‌هاي مركب، ( علي و رضا.

1 2 3 4 14

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا