لحظه تحویل سال نو شمسی۱۳۹۰ در کشور های مختلف

لحظه تحویل سال نو شمسی۱۳۹۰ در کشور های مختلف

لحظه تحویل سال نو شمسی
 
ایران: ساعت ۰۲:۵۰:۴۵ , صبح دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۰

****

***

**

*
 
ساعت تحویل سال در سایر کشور ها
 
Abu Dhabi Friday March 20, 2010, 13:43:39 PM Jakarta Friday March 20, 2010, 18:43:39
 
PM
 
Amsterdam Friday March 20, 2010, 12:43:39 AM Jerusalem Friday March 20, 2010
 
,
 
12:43:39 AM
 
Ankara Friday March 20, 2010, 13:43:39 PM Lisbon Friday March 20, 2010, 12:43:39 AM
 
Atlanta Friday March 20, 2010, 05:43:39 AM Madrid Friday March 20, 2010, 12:43:39 PM
 
Baghdad Friday March 20, 2010, 14:43:39 PM Nairubi Friday March 20, 2010, 14:43:39 AM
 
Bangkok Friday March 20, 2010, 18:43:39 PM Melbourne Friday March 20, 2010, 22:43:39
 
PM
Barcelona Friday March 20, 2010, 12:43:39 AM Montreal Friday March 20, 2010, 06:43:39
 
AM
 
Beijing Friday March 20, 2010, 19:43:39 PM Moscow Friday March 20, 2010, 14:43:39 PM
 
Beirut Friday March 20, 2010, 13:43:39 PM New Delhi Friday March 20, 2010, 17:43:39 PM
 
Berlin Friday March 20, 2010, 12:43:39 AM Ottawa Friday March 20, 2010, 06:43:39 AM
 
Chicago Friday March 20, 2010, 05:43:39 AM Tokyo Friday March 20, 2010, 20:43:39 AM
Copenhagen Friday March 20, 2010, 12:43:39 AM Toronto Friday March 20, 2010,
 
07 43 39 AM
 
Frankfurt Friday March 20, 2010, 12:43:39 AM Vancouver Friday March 20, 2010, 03:43:39
 
AM
Geneva Friday March 20, 2010, 12:43:39 AM Washington DC Friday March 20, 2010,
 
05:43:39 AM

 

گردآوری: آلامتو

 

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین

نظر خود را بیان کنید